6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatı ile KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.  nezdinde 22/01/2024 – 25/02/2024 tarih aralığında 2. “İstikbal İstiklale Ses Veriyor” İstiklal Marşı Okuma Yarışmasına katılacak olan katılımcıdan edinilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında şirketimizce işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkindir.
İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Katılımcıve/veya katılımcının velisi tarafından www.kaymekyarisma.com adresindeki ilgili başvuru formunun doldurulması suretiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Mesleki Eğitim Ve Kültür A.Ş.  tarafından düzenlenen yarışmalara katılmaları amacıyla kendilerinden ve/veya velilerinden elde edilen kişisel veriler yarışmaya katılma talebi ve organizasyonun yürütülmesi amacıyla sözleşmenin ifası kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz kurumumuz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kurumumuz bünyesinde işlenmekte ve aşağıda yer alan taraflarla sınırlı olmak üzere aktarılmaktadır.

 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini https://www.kaymek.com.tr/tr/6267/Kisisel-Verilerin-Korunmasi.html adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarakdoldurmak suretiyle bildirebilecektir.
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile kurumumuza  aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.