MUVAFAKATNAME VE AÇIK RIZA

KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.nin belirleyeceği içerik ve kapsamda yapacağı “KAYMEK 3. Kitap Okuma Yarışması”na 3.11.2023 – 10.12.2023 tarihleri arasında başvuru yapmaya, belirlenen kitaplarla ilgili ileri bir tarihte yapılacak olan yarışmaya katılmaya, yarışmanın içeriğine uygun aktivitelerde bulunmaya,

Bu süreçte özel ve genel nitelikli kişisel verilerimin KVKK vesair diğer mevzuata uygun şekilde,  tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, güncellenmesine, düzenli aralıklarla kontrol edilerek gerektiği takdirde yeniden düzenlenmesine; açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, sınıflandırılmasına; işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine; kullanımının engellenmesi de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesine,

KAYMEK A.Ş. nin mevzuatta ve/veya sözleşmede öngörülen yükümlülükleri dolayısıyla başta hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, işbu kişisel verileri aktarmakla yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere; iştiraklerine veya bağlı kuruluşlarına ve işbu yarışma kapsamında 3. kişiler ile paylaşmasına,

Muvafakat ettiğimi ve kişisel verilerin işlenmesi bakımından açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.