MUVAFAKATNAME VE AÇIK RIZA

22.01.2024 – 25.02.2024 tarihleri arasında tarafımın ve/veya çocuğumun KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. nin belirleyeceği içerik ve kapsamda yapacağı 2. “İstikbal İstiklale Ses Veriyor” İstiklal Marşı Okuma Yarışmasına katılmaya/katılmasına,  yarışmanın içeriğine uygun aktivitelerde bulunmaya,

Bu süreçte kendimin/çocuğumun özel ve genel nitelikli kişisel verilerinin KVKK vesair diğer mevzuata uygun şekilde,  tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, güncellenmesine, düzenli aralıklarla kontrol edilerek gerektiği takdirde yeniden düzenlenmesine; açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, sınıflandırılmasına; işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine; kullanımının engellenmesi de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesine,

Şirketin mevzuatta ve/veya sözleşmede öngörülen yükümlülükleri dolayısıyla başta hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, işbu kişisel verileri aktarmakla yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere; iştiraklerine veya bağlı kuruluşlarına ve işbu yarışma kapsamında 3. kişiler ile paylaşmasına,

Muvafakat ettiğimi ve kişisel verilerin işlenmesi bakımından açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.