MUVAFAKATNAME VE AÇIK RIZA

27 Nisan 2021 tarihinde başlayan ve 30 Haziran 2021 tarihinde bitecek olan KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. tarafından belirlenecek içerik ve kapsamda yapacağı “Sanata Yansıyan 15 Temmuz” konulu El Sanatları yarışmasının  içeriğine uygun aktivitelerde bulunmaya,

Bu süreçte özel ve genel nitelikli kişisel verilerimin KVKK vesair diğer mevzuata uygun şekilde,  yazdıklarımın her türlü yayın organında kullanımına tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, güncellenmesine, düzenli aralıklarla kontrol edilerek gerektiği takdirde yeniden düzenlenmesine; açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, sınıflandırılmasına; kullanımının engellenmesi de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesine,

Şirketin mevzuatta ve/veya sözleşmede öngörülen yükümlülükleri dolayısıyla başta hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, işbu kişisel verileri aktarmakla yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere; iştiraklerine veya bağlı kuruluşlarına ve işbu yarışma kapsamında 3. kişiler ile paylaşmasına,

Muvafakat ettiğimi ve kişisel verilerin işlenmesi bakımından açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.